Перейти к основному содержанию
Сайт студентов Беларуси

Общество. Социальное действие

Общество как система социальных отношений и взаимодействий людей. Общество как необходимое условие самореализации личности. Основные сферы общественной жизни: производственная, социальная, политическая - их взаимовлияние. Понятие общественно-экономической формации.


Природа. Человек. Познание

Взаимодействие человека, общества и природы. Понятие биосферы, ее структура. Возрастание воздействия людей на природу в процессе развития общества. Современный экологический кризис, его истоки, причины и пути выхода из него.


Человек

Человек как природное и социальное существо. Уникальность человека. Концепции происхождения человека и общества. Основные этапы антропосоциогене-за.
Здоровый образ жизни, несовместимость здоровья и вредных привычек.


Человек. Общество. Государство

На вступительном испытании абитуриент должен:
- знать основные общественные явления, процессы, обществоведческие понятия, проблемы, тенденции общественного развития;
- обобщать, систематизировать, анализировать и оценивать социальные факты, явления и процессы, события культурной жизни и поведение людей;


Беларусь у другой палове 1980-х - пачатку XXI ст.

Народная гаспадарка. Паглыбленне крызісных з'яў у сацыяльна-эканамічнай сферы на мяжы 80-90-х гг. XX ст. Экалагічныя праблемы ў сувязі з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Правядзенне рэформаў у эканоміцы. Тэндэнцыя развіцця розных формаў уласнасці і гаспадарання на зямлі.


БССР у сярэдзіне 1950-х - сярэдзіне 1980-х гг.

Прамысловасць, транспарт і сувязь. Прамысловае будаўніцтва. Тэхнічнае пераўзбраенне прамысловасці, транспарту і сувязі. Эканамічная рэформа 1965 г. Асаблівасці навукова-тэхнічнага прагрэсу ў Беларусі ва ўмовах НТР. Змены ў структуры прамысловасці. Урбанізацыя і яе вынікі.


Беларусь у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе

  • Беларусь на міжнароднай арэне. Змены ў міжнароднай расстаноўцы сіл пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. БССР - адна з краін-заснавальніц Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (ААН). Удзел у рабоце Парыжскай мірнай кан-ферэнцыі. Пастаянныя прадстаўніцтвы БССР пры спецыялізаваных органах ААН.

БССР у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў (1939-1945 гг.)

Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Пачатак Другой сусветнай вайны. Паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь. Народны сход і яго рашэнні. Прыняцце Заходняй Беларусі ў склад СССР і уз'яднанне яе з БССР. Стварэнне органаў савецкай улады, іх дзейнасць. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні. Палітыка ў галіне адукацыі і культуры.


Беларусь у 1917-1939 гг.

Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Беларусі. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнай і палітычнай сітуацыі. Барацьба супраць карнілаўскага мяцяжу. Бальшавізацыя Саветаў. Утварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі ў Петраградзе. Кастрычніцкае ўзброенае паўстанне ў Петраградзе. Усталяванне савецкай улады ў Мінску.


Беларусь у другой палове XH-XVIII ст.

Феадальная раздробленасць на землях Беларусь Знешнепалітычная сітуацыя ў канцы XII - першай палове XIII ст. Прычыны феадальнай раздробленасці. Удзельныя княствы і іх узаемаадносіны. Палітыка полацкіх князёў у дачыненні да балцкіх плямёнаў. Кукенойс і Герцыке - гарады-крэпасці Полацкай зямлі.


Старажытнае грамадства. Беларусь у раннім сярэдневякоўі

Першабытнае грамадства ў эпоху каменнага і бронзавага вякоў. Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі сучаснай Беларусі. Першыя стаянкі людзей. Умовы жыцця і прылады працы. Уплыў клімату. Заняткі старажытных людзей. Асноўныя археалагічныя культуры. Распад індаеўрапейскага праэтнасу і з'яўленне індаеўрапейскіх плямён.


Гісторыя Беларусі

На ўступным іспыце абітурыент павінен:
- ведаць асноўныя факты (падзеі, з'явы, працэсы) гісторыі Беларусі і іх храналогію (у межах, вызначаных праграмай);
- ведаць асноўныя тэндэнцыі, праблемы, ідэі, паняцці, асаблівасці гістарычнага развіцця Беларусі;


Грамматика - Синтаксис

1. Употребление простых предложений с простым и составным глагольным сказуемым.


Грамматика - Морфология

1. Имя существительное. Употребление существительных мужского и женского рода в единственном и множественном числе.


Морфология

Conditionnel passé, le subjonctif passé.
Неличные формы глагола: le gérondif, le participe presenti, le partcipe passé (в функции определения); l'infinitif passé, инфинитивные обороты, l'adjectif verbal. Прямой и косвенный вопрос, косвенная речь. Согласование времен в сложных предложениях.


RSS-материал