Перейти к основному содержанию

Сінтаксіс і пунктуацыя як раздзелы мовазнаўства.

Сінтаксічныя адзінкі - словазлучэнне, сказ.

 • Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Будова словазлучэнняў. Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні і сродкі яе выражэння. Класіфікацыя словазлучэнняў паводле галоўнага слова. Сэнсава-граматычныя адносіны паміж словамі ў словазлучэнні.
  • Словазлучэнне і слова, словазлучэнне і сказ.
  • Непадзельныя словазлучэнні, іх семантычныя і стылістычныя асаблівасці ў тэкстах розных стыляў. Сінанімія словазлучэнняў.
  • Асаблівасці дзеяслоўнага кіравання ў беларускай мове.
 • Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка. Камунікатыўная функцыя сказа. Сэнсавая і інтанацыйная закончанасць сказа.
  • Тыпы сказаў паводле мэты выказвання. Тыпы сказаў паводле адносін зместу выказвання да рэчаіснасці. Знакі прыпынку ў канцы сказаў.
  • Тыпы сказаў паводле структуры.
  • Сказ у саставе тэксту.
  • Просты сказ. Парадак слоў у сказе. Лагічны націск у сказе.
  • Двухсастаўныя неразвітыя сказы. Дзейнік і выказнік як галоўныя члены сказа. Лексіка-граматычныя адносіны паміж дзейнікам і выказнікам. Дзейнік і спосабы яго выражэння. Выказнік і спосабы яго выражэння. Просты дзеяслоўны выказнік. Састаўны дзеяслоўны і састаўны іменны выказнікі. Дапаможны дзеяслоў і дзеяслоў-звязка. Каардынацыя дзейніка і выказніка ў сказе.
  • Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.
  • Двухсастаўныя развітыя сказы. Будова двухсастаўных развітых сказаў. Галоўныя члены сказа. Размежаванне галоўных членаў сказа. Састаў дзейніка і састаў выказніка. Даданыя члены сказа. Размежаванне даданых членаў сказа. Прамое і ўскоснае дапаўненне. Дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні. Прыдатак як разнавіднасць азначэння. Віды акалічнасцей па значэнні.
  • Аднасастаўныя сказы. Будова і віды аднасастаўных сказаў. Аднасастаўныя сказы з галоўным членам выказнікам. Аднасастаўныя сказы з галоўным членам дзейнікам.
  • Няпоўныя сказы. Працяжнік у няпоўным сказе. Словы-сказы.
  • Сказы з аднароднымі членамі. Сэнсавыя і граматычныя адносіны паміж аднароднымі членамі сказа. Віды сувязі аднародных членаў сказа (злучнікавая, бяззлучнікавая і камбінаваная). Сказы з некалькімі радамі аднародных членаў.
  • Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Сінтаксічныя адносіны паміж аднароднымі і неаднароднымі азначэннямі, якія звязаны бяззлучнікавай сувяззю.
  • Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа.
  • Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа з абаі-ульняльнымі словамі.
  • Сказы з параўнальнымі зваротамі. Спосабы выражэння і сінтаксічная роля параўнальных зваротаў. Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі.
  • Сказы са звароткам. Функцыя і спосабы выражэння зваротка. Неразвітыя і развітыя звароткі. Месца зваротка ў сказе. Знакі прыпынку пры зваротку.
  • Сказы з пабочнымі словамі і спалучэннямі слоў. Класіфікацыя пабочных слоў і словазлучэнняў па значэнні. Спосаб іх уключэння ў асноўны сказ. Пабочныя сказы. Знакі прыпынку пры пабочных канструкцыях.
  • Устаўныя канструкцыі. Дужкі і працяжнік у сказах з устаўнымі канструкцыямі.
  • Сказы з выклічнікамі. Сфера ўжывання і знакі прыпынку.
  • Сказы з адасобленымі членамі. Паняцце пра адасабленне. Семантычныя, марфалагічныя і сінтаксічныя ўмовы адасаблення даданых членаў сказа.
  • Сказы з адасобленымі азначэннямі і прыдаткамі. Умовы адасаблення дапасаваных і недапасаваных азначэнняў. Знакі прыпынку пры адасобленых азначэннях і прыдатках.
  • Сказы з адасобленымі акалічнасцямі. Адасабленне акалічнасцей і знакі прыпынку пры адасобленых акалічнасцях.
  • Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі, іх будова, сэнсава-граматычная роля ў тэкстах. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі.
  • Складаны сказ і яго характарыстыка.
  • Сінтаксічныя прыметы складаных сказаў. Сродкі сувязі частак склг сказа. Тыпы складаных сказаў.
  • Складаназлучаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Разнав складаназлучаных сказаў паводле сэнсавых адносін састаўных частак.
  • Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі, супастаўляльнымі, размеркавальнымі, далучальнымі адносінамі.
  • Складаназлучаныя сказы з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі.
  • Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах.
  • Складаназалежныя сказы. Сінтаксічныя прыметы складаназалежных іх будова. Падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы як сродкі частак складаназалежнага сказа.
  • Складаназалежныя сказы з даданымі дзейнікавымі, даданымі выказніі даданымі дапаўняльнымі, даданымі азначальнымі ідаданымі акалічн састаўнымі часткамі.
  • Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі.
  • Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі з паслядоўным, сузал (аднародным/неаднародным) і змешаным падпарадкаваннем даданых часта
  • Коска паміж часткамі ў складаназалежных сказах.
  • Бяззлучнікавыя сказы.
  • Сінтаксічныя прыметы бяззлучнікавых складаных сказаў, іх будова і разнавіднасці. Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах.
  • Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак, іх будова. Знакі прі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак.
 • Спосабы перадачы чужой мовы. Простая і ўскосная мова. Пазіцыя і мовы ў адносінах да аўтарскай. Знакі прыпынку ў сказах з простай Ускосная мова. Правілы замены простай мовы ўскоснай.
  • Дыялог. Знакі прыпынку пры дыялогу.
  • Цытаты. Правілы афармлення цытат на пісьме.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Как скачать???

Аватар пользователя Гость

Как скачать???

Как скачать? На универ. бай

Аватар пользователя Kate

Как скачать? На универ. бай нету(((

гы гы

Аватар пользователя Гость(я)

гы гы