Перейти к основному содержанию

Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Беларусі. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнай і палітычнай сітуацыі. Барацьба супраць карнілаўскага мяцяжу. Бальшавізацыя Саветаў. Утварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі ў Петраградзе. Кастрычніцкае ўзброенае паўстанне ў Петраградзе. Усталяванне савецкай улады ў Мінску. Стварэнне Ваенна-рэвалюцыйнага камітэта (ВРК) За-ходняй вобласці і фронту. Ліквідацыя «Камітэта выратавання рэвалюцыі». Кас-трычніцкія падзеі ў Віцебску, Гомелі, іншых гарадах Беларусі і на Заходнім фронце. Ліквідацыя Стаўкі Вярхоўнага Галоўнакамандуючага ў Магілёве. Утварэнне абласнога выканаўчага камітэта Заходняй вобласці (Аблвыканкамзаха).
Абвяшчэнне беларускай дзяржаўнасці. Станаўленне незалежных дзяржаў у Польшчы, Прыбалтыцы і на Украіне. Скліканне і роспуск I Усебеларускага з'езда, яго значэнне. Пазіцыі бальшавікоў па нацыянальным пытанні. Стварэнне Беларускага нацыянальнага камісарыята. Наступление войскаў кайзераўскай Гер-маніі ў Беларусі. Брэсцкі мір і Беларусь. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэс-публікі (БНР). Рада БНР і яе дзейнасць. Барацьба па беларускім пытанні. Лістапа-даўская рэвалюцыя ў Германіі і заканчэнне Першай сусветнай вайны. Пачатак польскай акупацыі Літвы і Беларусі. 1 з'езд Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі. Абвяшчэнне Беларускай ССР. 3. Жылуновіч, А. Чарвякоў.
Барацьба з інтэрвенцыяй Польшчы. Другое абвяшчэнне БССР. Наступление войскаў Польшчы. Падпольная і партизанская барацьба ў тыле польскіх акупантаў. Стварэнне Беларускай камуністычнай арганізацыі (БКА). У. Ігна-тоўскі. Стварэнне Літоўска-Беларускай ССР (ЛітБел). Палітыка польскага ўрада ў дачыненні да БНР. Новае наступление польскіх войскаў. Контрнаступление Чыр-
вонай Арміі на Заходнім фронце. Паўторнае абвяшчэнне БССР. Контрудар польскіх
войскаў. Падпісанне перамір'я і яго ўмовы. Рыжскі мірны дагавор і яго вынікі.
Эканоміка БССР у перыяд нэпа. Палітыка «ваеннага камунізму».
Эканамічнае становішча ў 1920 - пачатку 1921 г. Пераход да новай эканамічнай
палітыкі. Сістэма мерапрыемстваў нэпа ў горадзе. Аднаўленне прамысловасці.
Ажыццяўленне нэпа на вёсцы. Развіццё гандлю. Кааперацыя, яе асноўныя віды
і іх развіццё на Беларусі. Прычыны згортвання нэпа.
Грамадска-палітычнае жыцце БССР у 1921-1927 гг. X з'езд РКП(б)
і ўсталяванне аднапартыйнай сістэмы ў Савецкай Беларусі. КП(б)Б і прафсаюзы.
Грамадскія арганізацыі. Удзел БССР ва ўтварэнні СССР. Узбуйненні тэрыторыі БССР. Палітыка беларусізацыі, яе сутнасць, мэты і задачы. Вяртанне на радзіму
беларускіх дзеячаў, іх удзел у грамадска-палітычным і культурным жыцці.
Падрыхтоўка і прыняцце Канстытуцыі БССР 1927 г.
Развіццё культуры БССР у 1920-я гг. Станаўленне сістэмы адукацыі
ў БССР. Меры па ліквідацыі непісьменнасці. Інстытут беларускай культуры.
У. Ігнатоўскі, 3. Жылуновіч, У. Пічэта і інш. Развіццё краязнаўства. Літаратурныя
аб'яднанні. Я. Купала, Я. Колас, К. Чорны. Развіццё тэатральнага мастацтва.
Станаўленне беларускага кіно. У. Галубок, Е. Міровіч, Ю. Тарыч і інш. Музычнае
мастацтва. Архітэктура і жывапіс.
Індустрыялізацыя і калектывізацыя ў БССР. Згортванне нэпа і пашырэнне
каманднага кіравання гаспадаркай. Ажыццяўленне індустрыялізацыі ў Савецкай
Беларусі, яе характар, асаблівасці, шляхі правядзення і вынікі.
Прычыны, шляхі і формы кааперавання сялянскіх гаспадарак. Тэмпы і метады
стварэння калгасаў. «Дваццаціпяцітысячнікі». Вынікі калектывізацыі.
Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1928-1939 гг. Роля Камуністычнай
партыі, Саветаў і іншых грамадскіх арганізацый. Канстытуцыя БССР 1937 г.
Палітычныя рэпрэсіі.
Культура БССР у 1930-я гг. Ліквідацыя масавай непісьменнасці. Змены ў школьнай адукацыі. Рост колькасці ВНУ і пашырэнне іх навукова-даследчыцкай дзейнасці. Акадэмія навук. Рэформа беларускага правапісу. Асноўныя напрамкі развіцця беларускай савецкай літаратуры.
Тэатр і кіно. Стварэнне беларускай музычнай школы. Архітэктура і выяўленчае мастацтва: I. Лангбард, У. Волкаў, 3. Азгур.
Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921-1939 гг.). Стан прамысловасці і сельдкай гаспадаркі. Насаджэнне асадніцтва. Санацыйны рэжым. Становішча сялян і рабочых. Нацыянальна-культурны ўціск. Міграцыя беларусаў у замежныя краіны.
Нацыянальна-вызваленчы, сялянскі і рабочы рух у Заходняй Беларусь Барацьба супраць прыгнёту ў 20-я гг. Партызанскі рух у пачатку 20-х гг., яго арганізатары. Беларускія нацыянальныя партыі, арганізацыі і іх дзейнасць. Камуністычная партыя Заходняй Беларусі (КПЗБ). Афармленне Беларускай сялянска-рабочай грамады (БСРГ) і яе дзейнасць. Б. Тарашкевіч. Таварыства беларускай школы (ТБШ). I. Дварчанін, П. Пестрак, Р. Шырма і інш. Узброенае выступление сялян Кобрынскага павета. Паўстанне нарачанскіх рыбакоў. Уплыў Камінтэрна на развіццё вызваленчага руху. Роспуск КПЗБ і КСМЗБ.
Культура Заходняй Беларусі ў 20-30-я гг. Школа, друк. Грамадска-палітычная думка. А. Луцкевіч. Развіцце літаратуры: М. Танк, В. Таўлай, П. Пестрак. Пстарычныя і этнаграфічныя даследаванні. Выяўленчае мастацтва: П. Сергіевіч, Я. Горыд, Ф. Рушчыц. Народная культура.