Перейти к основному содержанию
 • Фанетыка і арфаэпія як раздзелы мовазнаўства. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення (вымаўленне галосных, зычных і спалучэнняў зычных).
 • Графіка і арфаграфія як раздзелы мовазнаўства. Прынцыпы беларускай арфаграфіі.
 • Беларускі алфавіт. Суадноснасць гукаў і літар. Прызначэнне і гукавое значэнне літар і, е, ё, ю, я.
 • Склад і націск. Роля націску пры адрозненні слоў і некаторых формаў слоў.
 • Моцная (націскная) і слабая (ненапіскная) пазіцыі галосных.
 • Вымаўленне і правапіс галосных пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных.
 • Правапіс галосных о, э, а, е, ё, ю, я, і (у тым ліку ў складаных, складанаскарочаных, запазычаных словах і ва ўласных назвах).
 • Правапіс спалучэнняў іо, іа, іё (ыё), ія (ыя), іе (ые) у запазычаных словах.
 • Зычныя гукі, адметнасць іх вымаўлення. Зычныя цвёрдыя, мяккія, зацвярдзелыя, глухія і звонкія, свісцячыя і шыпячыя.
 • Парныя зычныя гукі. Вымаўленне парных звонкіх і глухіх зычных у сярэдзіне і на канцы слоў, іх перадача на пісьме.
 • Вымаўленне свісцячых перад шыпячымі і шыпячых перад свісцячымі.
 • Неадпаведнасць паміж напісаннем і вымаўленнем слоў, у якіх ёсць спалучэнні свісцячых з шыпячымі.
 • Вымаўленне і правапіс свісцячых [з'], [с'], [дз'], [ц'] перад наступным мяккім зычным. Вымаўленне [з], [с] перад [г'], [к'], [х'].
 • Вымаўленне і правапіс спалучэнняў зычных.
 • Правапіс зычных д - дз, т - ц.
 • Прыстаўныя зычныя і галосныя. Правапіс прыстаўных зычных і галосных.
 • Падоўжаныя гукі, вымаўленне і абазначэнне іх на пісьме. Фанетычнае падаўжэнне і марфалагічнае падваенне.
 • Правапіс у-ў.
 • Ужыванне вялікай літары.
 • Абазначэнне мяккасці зычных на пісьме. Правапіс мяккага знака.
 • Правапіс апострафа і раздзяляльнага мяккага знака.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Хорошая работа!

Аватар пользователя Гость(я)

Хорошая работа!

отл раб

Аватар пользователя Гость(я)

отл раб