Перейти к основному содержанию
  • Лексікалогія як раздзел мовазнаўства.
  • Самабытнасць лексікі беларускай мовы. Слова і яго лексічнае значэнне. Лексічная спалучальнасць слоў.
  • Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнні слоў.
  • Мнагазначныя словы і амонімы, іх адрозненне. Паронімы.
  • Сінонімы і антонімы, іх роля ў маўленні. Сінонімы як сродак сэнсавай сувязі сказаў у тэксце і частак тэксту.
  • Лексіка беларускай мовы паводле паходжання. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання. Лексіка беларускай мовы паводле стылістычнай характарыстыкі (дыферэнцыяцыі). Актыўная і пасіўная лексіка.
  • Фразеалогія як раздзел мовазнаўства.
  • Фразеалагізмы, іх сэнсава-стылістычная роля ў маўленні. Адметнасць беларускай фразеалогіі (у параўнанні з рускай).

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Лексікалогія як раздзел

Аватар пользователя Гость(я)

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства.